Ik schrijf dus ik besta!

Nieuwste publicaties

NEW QUALITYMANAGEMENT FOR THE NONPROFIT SECTOR

For a long time, quality has been the center of attention in the nonprofit sector, influenced by all kinds of developments in #society. Due to, among other things, the interference of the government and the increasing competition, all divisions in the nonprofit sector are obliged to work systematically with their quality. Quality has become necessary. However, as more people gain experience with quality assessments, visitations, and accreditations, so does the criticism. This has to do with how quality is assessed and with the criteria that are used. Many questions remain unanswered, and contradictions have not been resolved. Moreover, it is no easy task to have all noses pointing in the same direction. In short, there is still work to be done.
This book broadens the traditional vision of quality and quality assurance to a vision and approach that is compatible with the support of the organization’s missions in the nonprofit sector. Incidentally, we will speak of quality development rather than quality assurance. The use of the term ‘quality development’ hopes to inspire people to look differently at quality and how their organization deals with it. Furthermore, this book provides nonprofit organizations with methodologies and tools that can help in the process of permanent quality development.
The pursuit of quality for nonprofit organizations is approached from a development perspective and a broader social context. This distinguishes it from the traditional quality management manuals. It offers a constructive and appreciative approach that is compatible with the specific mission of various nonprofit organizations (such as education, health care, social work, and government). The approach is also integral because everyone in the organization, as well as the external partners, is involved.

Uitgeverij Vernon Press

Vernon Press, Wilmington, USA – 2024 www.vernonpress.com

Discount code CFC49604E880. This discount code entitles holders to a 24% discount on purchases viawww.vernonpress.com

Modern Slavery

Modern Slavery

Slavery is a phenomenon that appears to interfere with neither the daily lives of most people nor with their contemporary worlds.

For many, the term ‘slavery’ is reminiscent of black slaves on their journey to America or, perhaps, of slaves in ancient Rome or Greece. And yet, despite the fact that slavery had formally been abolished at the end of the nineteenth century in most countries, it still remains an inherent part of modern life.

In 2023 it still consists of a large group of people. For more than 50 million individuals worldwide, freedom does not exist. People are still being exploited and traded as commodities.

In the first place, this issue concerns people who end up working as slave labour in all economic branches, including clothing, fishing, agriculture, construction, transport and catering industries. This form of slavery has many connections to Western companies and, often, it actually occurs in Western countries. In addition, in all European countries, the sex industry makes abundant use of so-called sex slaves.This book will give you a glimpse of what slavery looks like today.

Uitgeverij Histria Books – november 2023
7181 N Hualapai Way, Suite 130-86,
Las Vegas, NV 89166


Het beste moet nog komen!?

Ouder worden kan de mooiste periode van ons leven betekenen, ook al kan dat gepaard gaan met kleine ongemakjes. Het is ook een uitnodiging om ons te bezinnen over de grote levensvragen. Helaas moeten ouder wordende mensen nog te vaak opboksen tegen eerder negatieve clichés en ervaren we misschien discriminaties omwille van onze leeftijd. In vele culturen is oud worden een streefdoel dat de bekroning van het leven kan zijn en waarvoor de ouderen respect krijgen. Hoe anders blijkt dat bij ons in het Westen te zijn… Daarom is het zinvol dat we ons kunnen laven aan en laten oriënteren door een positieve visie op ouder worden.

Willems Uitgevers – 2022 – Noorderwijk

te bestellen via: https://boeken.cafe

Hate and reconciliation

Every day the media confront us with the many forms and excesses of hatred: cyber hatred, hate speech, bullying, hate groups, religiously inspired violence against dissidents and genocides.
Hatred is human and current. It is an intrinsic part of what can happen between people. Personal experiences can lead people to hate someone. In society and even on a global level, hatred is again and again the motor of misunderstanding and often also of violence between people. Sometimes hate smoulders almost unconsciously; at other times he is furious and serves as a flag for serious violence. Hatred has many faces and seems omnipresent, that much is clear. The term “Erida complex,” after the Greek goddess of hate, symbolizes the common and deeply rooted nature of hatred.
Hatred is mighty as a destructive force. He knows how to motivate individuals and large groups of people to bring out the worst in themselves. He turns life among people into a desert. However, he cannot compete with Irene, the goddess and the symbol of peace. After all, he is unable to correct what went wrong. Nor is it a ground for building a peaceful society. At the same time, hatred is impotent against the positive freedom of people to transcend the negative. Those who are open to this will see many connecting, and therefore Irenean, initiatives. Hatred does not and should not have the last word. Opposite the well of Erida is the Irenese, the way to peace.
After examining the nature of hate, this book focuses a wide-angle lens on its many faces, in individuals and groups as well as peoples. Facing the negativity of hatred, this book presents constructive approaches to fostering relationships between people and peace.

Uitgeverij Histria Books – 2022
7181 N Hualapai Way, Suite 130-86,
Las Vegas, NV 89166

 info@histriabooks.com


Ouderenbeleid

De ouder wordende generaties hebben veel te bieden hebben aan de samenleving, meer nog, zijn een onmisbare schakel in het bouwen van een sterke gemeenschap, uiteraard altijd rekening houdend met hun veranderende mentale en fysieke competenties. Ze hebben immers vele competenties, een rijke ervaring en vaak ook de motivatie om nog dienstbaar te zijn voor anderen. Om te waarborgen en mogelijk te maken dat ouder wordende mensen hun rol en hun plaats in de samenleving blijven waarmaken, is een constructief ouderenbeleid nodig en dat op vele niveaus. Een dergelijk beleid waardeert de kwaliteiten van ouderen en stimuleert hun actief burgerschap: ouder wordende mensen krijgen de ruimte om zich te engageren en een dynamische rol spelen in de ontwikkeling en opvolging van beleid, eerder dan dat ze beleid alleen maar passief moeten ondergaan. Een constructief ouderenbeleid is overigens de basis voor een kwaliteitsvol samenleven van alle generaties en dus voor een sterke gemeenschap.

Dit boek wil een handreiking zijn aan diverse spelers in het ouderenbeleid.
Vooreerst voor nieuwe beleidsmakers, bijvoorbeeld schepenen van
ouderenzaken, die zich willen oriënteren in het brede domein van het ouderenbeleid om dan zelf op het eigen niveau een constructief ouderenbeleid
mee mogelijk te maken. Het richt zich ook tot ambtenaren en professionals
die bijvoorbeeld als seniorenconsulent of ouderencoach, hopelijk samen
met de ouderen, het beleid concreet vorm willen geven. Het boek is zeker ook
bedoeld voor ouder wordende mensen die actief burgerschap (willen) waarmaken
en die zich daarvoor op lokaal of op een ander niveau engageren.

Uitgeverij Garant2020 – Antwerpen – Apeldoorn
298 blz. – 21 cm
ISBN 978-90-441-3779-8
Somersstraat 13-15, B-2018 Antwerpen
www.garant-uitgevers.be info@garant.be


Organisatiekunde

Willen ze het beste in mensen naar boven halen, dan moeten organisaties kwaliteitsvol en op mensenmaat gestoeld zijn. Ze zijn namelijk belangrijk in het leven van iedereen. De kwaliteit van de organisatie bepaalt immers de voldoening en de motivatie die mensen in een organisatie beleven, en die voldoening nemen ze mee naar hun privéleven. Dat geldt zowel voor social profit- als voor profit-organisaties. Kwaliteitsvolle organisaties zijn altijd organisaties op mensenmaat. Om dat te bereiken is veel nodig: een waardegedreven visie met inspirerende doelen, een waarderend leiderschap voor en met mensen, een dialoog tussen mens en organisatie, aandacht voor talenten en relaties. Sterke organisaties zijn centra van menselijke verbondenheid. Ze creëren ruimte waarin mensen in het realiseren van de doelen van de organisatie de eigen talenten ten volle kunnen ontplooien. Ze verbinden dus de aspiraties van mensen met de droom van de organisatie.
Vanuit een waarderende benadering verduidelijkt dit handboek de dimensies en processen die een organisatie voor mensen kwaliteitsvol maken. Het boek helpt studenten en professionals om een integraal inzicht te verwerven in dergelijke organisatie. Tegelijk biedt het een basis voor deskundig handelen in een organisatorische context.

Uitgeverij Garant2020 – Antwerpen – Apeldoorn
298 blz. – 21 cm
ISBN 978-90-441-3763-7
Somersstraat 13-15, B-2018 Antwerpen
www.garant-uitgevers.be info@garant.be

Weerloos en zonder waarde


Sinds de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens lijkt het duidelijk voor iedereen: elke mens is vrij en gelijk in waardigheid en rechten. In de realiteit blijkt dat evenwel niet voor iedereen het geval te zijn. Dit boek focust op een grote groep mensen, wereldwijd meer dan veertig miljoen, voor wie die vrijheid niet telt, de mensen die in een of andere vorm van slavernij leven. Dat we ons daar op het eerste zicht weinig kunnen bij voorstellen, wijst erop dat veel aspecten van slavernij verborgen blijven voor de doorsnee burger. Toch gaan wereldwijd belangrijke organisaties de uitdaging aan om slavernij uit te schakelen, maar zolang dit een lucratieve business is dit niet alleen een zaak van wetten en politiek. Elke burger heeft er als consument te maken met slavernij, weliswaar zonder zich daarvan bewust te zijn, ondermeer door de kleding die we kopen, thee, koffie die we drinken, sieraden of elektronica die we gebruiken.
            Waarover gaat het als we termen als slavernij, mensenhandel en mensensmokkel in de mond nemen en wie is daar bij betrokken? Slavernij bestaat in zeer diverse vormen, zowel met kinderen als volwassenen, waarvan dwangarbeid en seksuele uitbuiting de omvangrijkste zijn. Een uitvoerige beschrijving van alle dimensies van moderne slavernij biedt inzicht in een tamelijk onbekende wereld. We nemen ook de oorzaken onder de loep en schetsen de gevolgen van en voor de samenleving. Er gebeurt al heel wat om moderne slavernij aan te pakken. Daarom is een overzicht van wat er nodig is en wat er nog moet en kan gebeuren verhelderend om een hoopvol perspectief aan te reiken, niet enkel voor beleidsmakers maar ook voor de burger als consument.

Uitgeverij Garant2020 – Antwerpen – Apeldoorn
298 blz. – 21 cm
ISBN 978-90-441-3731-6
Somersstraat 13-15, B-2018 Antwerpen
www.garant-uitgevers.be info@garant.be